Statuten

SCHUTTERIJ   DE EENDRACHT  NIEUW-WEHL

Opgericht 24 september 1948

STATUTEN

De comparanten in hun gemelde hoedanigheid verklaarden:
 1. De vereniging: Schutterij "De Eendracht" voormeld werd op vier en twintig september negentienhonderd acht en veertig opgericht;
 2. De vereniging is vanaf haar oprichting overeenkomstig haar doel werkzaam geweest;
 3. De algemene ledenvergadering heeft op twee februari negentienhonderd twee en negentig de statuten van de vereniging opnieuw vastgesteld en goedgekeurd en wel zodanig dat deze tevens voldoen aan de thans geldende wettelijke voorschriften;
 4. Blijkens aangehechte toestemming van het ministerie van Justititie is de duur van de vereniging thans onbepaald.

De comparanten in hun gemelde hoedanigheid verklaarden vervolgens aan het vorenstaande gevolg te geven, zodat de statuten in hun geheel luiden als volgt:

NAAM
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: SCHUTTERIJ "DE EENDRACHT", - gevestigd te Nieuw-Wehl, gemeente Wehl.

ZETEL
Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Nieuw-Wehl, gemeente Wehl. Haar werkterrein strekt zich uit over het dorp Nieuw-Wehl en omgeving.

DOEL
Artikel 3.


De vereniging heeft ten doel, het in ere houden en het cultiveren van oude volksgebruiken, meer in het bijzonder het organiseren van schuttersfeesten, volksspelen en concoursen in Nieuw-Wehl en omgeving. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het organiseren en het op gepaste wijze vieren van schuttersfeesten, concoursen en volksspelen, alsmede bij plaatselijke aangelegenheden haar medewerking te verlenen.
 2. Het beoefenen van de schietsport, hand- en boogschieten en vaandelzwaaien.
 3. Het instandhouden van een muziekkorps meer in het bijzonder een drumband fanfare in de ruimste zin des woords.
 4. Het houden an en deelnemen aan concoursen, wedstrijden, concerten en uitvoeringen.
 5. Het houden van koningschieten.
 6. Het verzamelen van gegevens omtrent oude volksvermaken, feesten en gebruiken.
 7. Het stimuleren van initiatieven welke genomen worden om oude volksgebruiken en feesten te herstellen.
 8. Het aanwenden van alle overige geoorloofde haar ten dienste staande middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.

LEDEN
Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden, werkende leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de gewone en werkende leden.
 2. Gewone en werkenede leden zijn zij, die aktief aan de in artikel 3 genoemde aktiviteiten deelnemen en de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
 3. Jeugdleden zijn diegenen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en die het voornemen hebben bij het bereiken van de achttien-jarige leeftijd gewoon lid te worden.
 4. Gewone leden, werkende leden en jeugdleden betalen een jaarlijks door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, vast te stellen contributie.
 5. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die volgens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. Ereleden en leden van verdienste hebben vrije toegang tot vergaderingen, repetitites, uitvoeringen en andere door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten en betalen geen contributie.
 6. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 7. Zo mogelijk heeft de vereniging een beschermheer of vrouwe. Hij/zij heeft toegang tot de vergaderingen, repetitites, uitvoeringen en andere door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten. Hij/zij heeft in de algemene ledenvergadering een adviserende stem, waar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden.
 8. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

TOELATING
Artikel 5.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, werkende leden, jeugdleden en donateurs.
 2. Bij niet-toelating tot gewoon lid, werkend lid, jeugdlid of donateur kan de algemene vergdering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging van het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging; Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting door vereniging; ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene ledenvergadering, zulks op voordracht van het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden, in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN JEUGDLEDEN EN DONATEURS
Artikel 7.

 1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëndigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt. Blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 8.

 1. De gewone en werkende leden, de jeugdleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld op voordracht van het bestuur. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

RECHTEN JEUGDLEDEN EN DONATEURS
Artikel 9.

Behalve de overige rechten die aan jeugdleden en donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebbn zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen, deel te nemen of daaraan mee te werken.

BESTUUR
Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee andere leden.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone en werkende leden der vereniging benoemd, behoudens het bepaalde in lid 3.
 3. De funkties in het bestuur worden door de (gekozen) bestuursleden onderling verdeeld.
 4. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf gewone en/of werkende leden.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het aantal der geldig uitgebrachte stemmen.
 6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste één maand.
 7. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.
 8. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt door:
  1. overlijden;
  2. bedanken;
  3. beëndiging van het lidmaatschap;
  4. ontslag door de algemene vergadering;
  5. verlening van surséance van betaling aan het desbetrefffende bestuurslid of als deze in staat van faillissement wordt verklaard of bij inbeslagneming van zijn roerende of onroerende zaken of andere goederen of een gedeelte daarvan.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij kan zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Bovendien zijn de voorzitter en secretaris gezamenlijk of de voorzitter en penningmeester gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich eveneens daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voorzover niet in een begroting is opgenomen voor besluiten tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder b, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f. 5.000,00) te boven gaan;
  2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
  3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  5. het aangaan van dadingen;
  6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 4. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 6. De bezittingen van de vereniging kunnen door het bestuur aan de leden in bruikleen worden gegeven. Het bestuur kan voorwaarden stellen, waaronder deze bruiklening plaatsvindt.
 7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 12.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaraanvolgend.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid bij niet nakoming deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

VERGADERINGEN
Artikel 13.
<ol >

 • Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 • Jaarlijks, uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering gehouden. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister of per advertentie of convocatie in het clubblad met daarbij vermeld welke onderwerpen behandeld zullen worden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar onder lid 4 genoemde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 12 lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 • Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 • Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met in achtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 • De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of onstentenis zal de tweede voorzitter en bij zijn afwezigheid of onstentenis één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 • Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door één door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
 • Vaststelling van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone en werkende leden van de vereniging, de ereleden en leden van verdienste, alle jeugdleden en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder gewoon of werkend lid, donateur of lid van verdienste van de vereniging, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 7. Over alle voorstellen betreffende zaken worden beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Bij stemmen over personen is hij/zij gekozen, die de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter handeling van een voorstel tot statutenwijzigingen hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke tweede vergadering niet eerder mag plaatsvinden dan een week na de vorige vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarvan tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.
 2. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moeten worden medegedeeld dat te vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 5. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17.

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, alsmede omtrent de in artikel 3 genoemde aktiviteiten, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging of op verzoek van het bestuur.
 3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten worden toegestaan.

SLOTBEPALING
Artikel 18.

In alle gevallen, waarin door deze statuten en of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, beslist het bestuur. De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut. De comparatnen zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut verleden te Doesburg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.