𝐋𝐞𝐭 𝐨𝐩: 𝐚𝐚𝐧𝐤𝐨đĻ𝐞𝐧𝐝𝐞 đĻ𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐠𝐞ĖđžĖđ§ đĸ𝐧đŗ𝐚đĻ𝐞đĨđĸ𝐧𝐠 đ¯đšđ§ đŦ𝐩𝐮đĨđĨ𝐞𝐧 𝐛đĸđŖ 𝐨𝐧đŗ𝐞 đĨ𝐨𝐨𝐝đŦ

Beste inwoners van Nieuw-Wehl. Aankomende tijd kunnen wij helaas gÊÊn spullen voor de rommelmarkt in ontvangst nemen op de gebruikelijke tweede zaterdag van de maand. Dit omdat wij onze loods gaan verplaatsen naar een andere locatie in Nieuw-Wehl. Dit in samenwerking met Elver. Logistiek gezien is het daarom voor ons niet haalbaar om nu spullen in te zamelen. Zodra de loods weer geopend is, zijn jullie mooie spullen weer meer dan welkom.

Het bestuur, Schutterij De Eendracht